Obxectivos

 A Fundación ten por obxecto:

a) Fomentar o estudo e a investigación en materia de emprego e formación profesional e social dos traballadores e das traballadoras de Galicia.

b) Axudar á definición das necesidades de formación e cualificación dos traballadores, en función das demandas sociais, o desenvolvemento rexional, tecnolóxico e económico.

c) Favorecer a formación ao longo da vida dos traballadores, mellorando a súa capacidade profesional e promoción profesional.

d) Proporcionar os traballadores os coñecementos e as prácticas adecuadas aos requirimentos do mercado de traballo e ás necesidades das empresas.

e)  Prestarlle atención prioritaria á formación de persoas desempregadas con necesidades especiais de reinserción no mercado de traballo tales como: mozos e mozas de primeiro emprego, mulleres que reingresan no mercado de traballo, parados de longa duración, persoas con diversidade funcional…

f)  Contribuír á orientación laboral e profesional dos traballadores, tanto dos desempregados como dos que están ocupados.

O desenvolvemento do obxecto fundacional poderá realizarse directamente pola fundación ou mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

Actividades fundacionais:

Para a consecución dos fins mencionados, a Fundación Raizame pode realizar as seguintes actividades:

  1. Fomentar, participar e colaborar coas diferentes entidades publicas e privadas no estudo, análise e investigación das diferentes necesidades de cualificación e formación inicial, ocupacional e continua, así como na busca de solucións e alternativas ás diferentes barreiras e necesidades socioeconómicas.

  2. Participar nas modalidades e niveis que define o padroado na implantación directa de actividades de formación básica e permanente mediante cursos por correspondencia; semipresenciais e presenciais e a través da Internet; formación profesional e de todo tipo. En particular, toda a ensinanza ou actividades asimiladas relacionadas coa formación para o emprego, incluíndo a formación e apoio.

  3. A realización de actividades encamiñadas a desenvolver accións de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica na formación; proxectos de investigación e estudos de campo sectoriais e territoriais, tanto autonómicos coma estatais, e/ou europeos e/ou transnacionais en xeral; así como a presentación a concursos públicos no territorio nacional ou estranxeiro. Todo iso principalmente nos ámbitos formativo, social, económico, ambiental, a prevención de riscos laborais e as novas tecnoloxías da información e comunicación, sen prexuízo doutros ámbitos relacionados coas actividades citadas anteriormente

  4. Divulgar e sensibilizar sobre a promoción social e laboral das mulleres así como fomentar a sensibilización dirixida a cambiar as actitudes en relacións de xénero así como o desenvolvemento de estratexias para traballar na prevención da violencia de xénero.

  5. Fomentar a cultura de prevención de riscos laborais mediante o asesoramento e asistencia técnica en seguridade e saúde no traballo; o desenvolvemento de actividades de capacitación, formación  e investigación en seguridade e saúde no traballo e na elaboración e divulgación de estudos e informes relacionados coa prevención de riscos.

  6. Fomentar o desenvolvemento persoal e social dos traballadores, así como hábitos e estilos de vida saudables, mediante o deseño e elaboración de plans e actuacións que favorezan unha axeitada utilización e ordenación do tempo libre, o ocio e o deporte.

  7. Fomento do desenvolvemento cultural e lingüístico dos traballadores en Galicia.

  8. Promover a I+D e o uso das TICs para fomentar a competitividade o crecemento económico e á produtividade.

  9. Calquera outra actividade que contribúa ao obxecto e finalidade xeral da fundación.